ಡಾ. ಇ.ವಿ.ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು      

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ,

5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್. ಸಿ.ಎನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 027

ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐಎಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಖನಿಜ ಭವನ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ  
 ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ್‌ , ಐಎಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,(ಬಜೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001,
 

ಶ್ರೀ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲಾನ್‌ ಎಂ.ಪಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.146 1ನೇ ಮಹಡಿ,
2 ನೇ ಗೇಟ್ M.S ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಶ್ರೀ. ರವಿ ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣವರ್‌, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್
೨ ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೆ. ಹೆಚ್ . ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560027