ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಲುದಾರ ಪಟ್ಟಿ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅವಧಿ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲುದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 23-12-2021 - 31-12-2021 03/12/2021
ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌-9 ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್‌ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ ಪ್ರೇ. ಲಿ. 28-07-2021 - 27-08-2022 15/12/2021
ಎನ್‌ ಡಿ ಮೇನೆಜ್ಮೆಂಟ್ 04-10-2021 - 03-10-2022 15/12/2021
ಜೀವಾ ಟೆಕ್‌ ಮೇನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ ಪ್ರೇ. ಲಿ. 20-07-2021 - 19-07-2022 15/12/2021
ಲಿಬ್ರ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ 21-11-2021 - 20-11-2022 15/12/2021
ಮೇರು ಇನ್‌ಫೋ ಸೊಲ್ಯುಷನ್ಸ್ 01-01-1970 - 01-01-1970 15/12/2021