1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಭಾ.ಆ.ಸೇ
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) 1 ಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 0
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 3
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 1
5 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 0
6 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 4
7 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 1
8 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
9 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 8
10 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 3
11 ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 2
12 ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 0
13 ಹೆಲ್ಪರ್ 3
  Total 25