ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2003ರಿಂದ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹರ ಅಗತ್ಯಗಳಪೊರೈಕೆಗೆ ಬೇಕಾದತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೊ ಈ ತಂಡವು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೊ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳು ದುಬಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೊಲಗಳನ್ನು ಮಿತ ವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಗೊ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಹಾಗೊ ನಿಸ್ತಂತು ನೆಟ್ ವರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡವು ಇಥರ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೊ ನಿರ್ವಹಣಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ನೆಸ್ತಂತು ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಗಳನ್ನು ಅ/ಲವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಿಯೋನೆಕ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ WAN ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ leased line, MPLS VPN ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೊ ಪರಿಮಕಾರಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಹಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.