ಡಾ. ಏಕರೂಪ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ.

ಶ್ರೀ. ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಲಪಾಟಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೆ. ಹೆಚ್ . ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560027

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಗುಂಜನ್‌ ಕೃಷ್ಣ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ. ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.

ಶ್ರೀ. ನಿತೀಶ್‌. ಕೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,(ಬಜೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

 

ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ ಗುರುಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್