ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರೈಕೆ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ