ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರೈಕೆ ದಿನಾಂಕ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ & ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ 23.07.2022 Rs.9765600.00