1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಭಾ ಪೋ ಸೇ
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) 1 ಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 0
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 0
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ ( ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್) 5
5 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 0
6 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ (ಪ್ರಭಾರ) 1
7 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 6
8 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 0
9 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 4
10 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 2
11 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
12 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 11
13 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 4
14 ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 10
15 ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 0
16 ಹೆಲ್ಪರ್ 3
17 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ (ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್) 2
  Total 48