1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಭಾ ಪೋ ಸೇ
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) 1 ಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 0
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 5
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ) 1
5 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 1
6 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 1
7 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ - ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ 1
8 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ 3
9 ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 1
10 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
11 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 11
12 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 3
13 ಸಹಾಯಕರು -ತಾಂತ್ರಿಕ 6
14 ಸಹಾಯಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ 0
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 0
16 ಹೆಲ್ಪರ್ 3
17 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ-ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ 1
  Total 37