1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಭಾ ಅ ಸೇ
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 1 ಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 0
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 2
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 2
5 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 22
6 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 6
7 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0
8 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5
9 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 2
10 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 5
11 ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 25
12 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 15
13 ಸಹಾಯಕ 6
14 ಹೆಲ್ಪರ್ 2
  Total 92