1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಭಾ ಪೋ ಸೇ
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) 1 ಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 0
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 5
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ ( ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್) 1
5 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0
6 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 11
7 ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 1
8 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0
9 ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1
10 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0
11 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 3
12 ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 9
13 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 19
14 ಸಹಾಯಕರು 4
15 ಹೆಲ್ಪರ್ 3
  Total 57